Anlita arkitekt Norrköping

   

Letar du efter arkitektbyrå i Norrköping? – Arkitekt Norrköping

Vi är en arkitektbyrå i Norrköping med hög kompetens och lång erfarenhet.

Lars Daniel arkitektbyrå i Norrköping erbjuder en nära och flexibel relation till sina kunder med fokus på ansvar och lyhördhet gentemot beställare och brukare som åtar sig projekt i Arkitekt Norrköping med omnejd. Vår ambition att vara ett lyhört och ödmjukt arkitektkontor som ser arkitekturen som en kommunikativ och gränsöverskridande brukskonst. Visionen är att skapa ett vackert avtryck som tillför ett mervärde till verkligheten.  Arkitektbyrå Norrköping erbjuder varierade tjänster inom arkitekturens område och arbetar gärna i olika skeden. Arkitektbyrå Norrköping vars metod är erfarenhetsbaserad och intuitiv, analog som digital, abstrakt likväl som konkret.   Våra projekt Kontakta oss Ring oss
arkitekt Norrköping
Arkitekt Norrköping

Arkitekt Norrköping

Lars Daniel arkitektbyrå i Norrköping riktar sig bland annat till företag, privatpersoner och organisationer som du gärna får kontakta för att diskutera en ide, en vision eller ett projekt. Kontoret åtar sig rollen som projektledare och arkitekt från ide till återbruk, i ett projektets samtliga faser enligt nedan, med ett urval av redovisade tjänster som arbetar med analys & process. Vi arbetar med platsens historia, karaktär och kvaliteér utvärderas. Projektets karaktärsdrag renodlas i en gestaltningsidé med ambitionen att tillvarata och tillföra kvalitéer. Arkitektbyrå i Norrköping som arbetar med diskussion och samtal, skisser, workshops, designdialoger. Modeller, illustrationer, visualiseringar och beskrivningar är viktiga verktyg för att bearbeta och presentera gestaltningen i ett tidigt skede. Våra tjänster, i urval utredningar, designdialog, workshops, skisser, programhandlingar, förslagshandlingar, visualiseringar, illustrationer, säljmaterial, rumsbeskrivning Arkitektbyrå Norrköping som erbjuder tjänster inom bygglov och myndighetsärenden. Projektet övergår i ett mer formellt skede med handläggning och samordning med ex. kommun och bygglovshandläggare kring projektets förutsättningar och utformning. Fackmannamässiga ritningar tas fram inför ett bygglovsärende. Ärendet kan även innefatta rivningslov och bygganmälan beroende av projektets art. Samordning sker vid behov mot berörda teknikkonsulter och sakkunniga ex. certifierad inom tillgänglighet.

Arkitekt Norrköping

Identifiera projektets omfattning och förtydliga förutsättningarna. Offerter, anbud, upprätta budget kalkyl och kostnadsberäkning.

Konkretisera faser, delmoment och tider.


Tjänster i urval:

 • Rådgivning och vägledning
 • Kalkyl och kostnadsberäkning
 • Tid och resursplanering

Platsens historia, karaktär och kvaliteér utvärderas. Projektets karaktärsdrag renodlas i en gestaltningsidé med ambitionen att tillvarata och tillföra kvaliteér. Diskussion och samtal, skisser, workshops, designdialoger. Modeller, illustrationer, visualiseringar och beskrivningar är viktiga verktyg för att bearbeta och presentera gestaltningen i ett tidigt skede.

Tjänster i urval:

 • Utredningar
 • Designdialog
 • Workshops
 • Skisser
 • Programhandlingar
 • Förslagshandlingar
 • Visualiseringar
 • Illustrationer
 • Säljmaterial
 • Rumsbeskrivning

Projektet övergår i ett mer formellt skede med handläggning och samordning med ex. kommun och bygglovshandläggare kring projektets förutsättningar och utformning. Fackmannamässiga ritningar tas fram inför ett bygglovsärende. Ärendet kan även innefatta rivningslov och bygganmälan beroende av projektets art. Samordning sker vid behov mot berörda teknikkonsulter och sakkunniga ex. certifierad inom tillgänglighet.


Tjänster i urval:

 • Handläggning och samordning
 • Uppföljning mot kommun etc.
 • Samordning sakkunniga
 • Samordning teknikkonsulter
 • Ritningsunderlag för anmälan

Projektet blir mer och mer konkret och detaljerat under projekteringsfasen. Byggmetod och utförande utreds och fastställs. Byggdelar, material, ytskikt och produkter redovisas. Ritningar och beskrivningar ges en ökad detaljeringsnivå. Som projekteringsledare samordnas teknikkonsulter och projektspecifika frågor utreds från övergripande nivå ner till detaljnivå. Handläggning och uppföljning av tid samt ekonomi i projektet. Val av entreprenadform och anlitande av byggare utreds.


Tjänster i urval:

 • Projektering
 • Projekteringsledning
 • Cad samordning
 • Granskning
 • Bas-P

Projekteringen mynnar ut i ett förfrågningsunderlag. Ritningar, beskrivningar samt administrativa föreskrifter tas fram som underlag till entreprenör för prissättning, planering och genomförande.

Tjänster i urval:

 • Förfrågningsunderlag Arkitekt
 • Samordning och granskning övriga discipliners FU
 • Delge underlag till entreprenör

Upphandling av entreprenörer. Utvärdering av inkomna anbud.
Samordning och uppföljning med entreprenörer.

Tjänster i urval:

 • Samordning 
 • Utvärdering & rådgivning 
 • Uppföljning

Ritningar förtydligas vid behov och ges ny status som bygghandling.
Eventuella kompletteringar och tillägg sker i samråd med byggare.

Ritningar kompletteras med detaljerad måttsättning samt en ökad detaljeringsnivå och beskrivning av utförande.


Tjänster i urval:

 • Bygghandling
 • Samordning

Projektet övergår från papper och penna till utförande på plats.

Styrning och samordning av projektet så att utförande och kvalite uppnås i enlighet med ritningar och tänkt utförande och gestaltning. Uppföljning och styrning av tidplan och budget. Byggmöten och eventuella PM samt revideringar av bygghandlingar.


Tjänster i urval:

 • Styrning och samordning
 • Byggmöten
 • Pm

Projektet färdigställs och slutbesiktning utförs. Erforderliga dokument samlas in och eventuella relationshandlingar upprättas och delges kommunen.


Tjänster i urval:

 • Dokumentation och samordning
 • Relationshandling

Bistå vid val av produkter för kompletterande fast samt lös inredning som armaturer, möbler, textilier etc, samt konstnärlig utsmyckning.

Bistå som arkitekt för eventuella hyresgästanpassningar.


Tjänster i urval:

 • Arkitektrådgivning
 • Arkitekt hyresgästanpassningar
 • Restaurering

Behöver du bygglov så behöver du en arkitekt. Att anlita en arkitekt är definitivt ett av de bästa sätten att vara säker på att ditt hembygge, ombyggnation eller enkla uterum kan gå bra. Arkitekter är högutbildade yrkesmän som har erfarenhet av många olika sätt att skapa planer för människor som hoppas kunna uppdatera eller bygga sitt eget hem.

Om du tror att du behöver en, tveka inte att kontakta oss eftersom vi kan guida dig i rätt riktning.

Arkitekt Göteborg, Arkitekt Linköping, Arkitekt Östergötland, Arkitekt, Anlita akitekt, Arkitektbyrå