Arkitekt Villa – Arkitektbyrå

 

 

Letar du efter arkitekt? Arkitekt villa

Vi är en arkitektbyrå med hög kompetens och lång erfarenhet.

Lars Daniel arkitektbyrå erbjuder en nära och flexibel relation till sina kunder med fokus på ansvar och lyhördhet gentemot beställare och brukare som åtar sig projekt i flera städer i Sverige.

Vår ambition att vara ett lyhört och ödmjukt arkitektkontor som ser arkitekturen som en kommunikativ och gränsöverskridande brukskonst.

Visionen är att skapa ett vackert avtryck som tillför ett mervärde till verkligheten. Vi erbjuder varierade tjänster inom arkitekturens område och arbetar gärna i olika skeden.

Arkitekt vars metod är erfarenhetsbaserad och intuitiv, analog som digital, abstrakt likväl som konkret.

 

Våra projekt Kontakta oss Ring oss
arkitekt villa
arkitekt villa

Arkitekt Villa – Lars Daniel Arkitektur

Lars Daniel arkitektbyrå riktar sig bland annat till företag, privatpersoner och organisationer som du gärna får kontakta för att diskutera en ide, en vision eller ett projekt.

Kontoret åtar sig rollen som projektledare och arkitekt från ide till återbruk, i ett projektets samtliga faser enligt nedan, med ett urval av redovisade tjänster som arbetar med analys & process.

Vi arbetar med platsens historia, karaktär och kvaliteér utvärderas. Projektets karaktärsdrag renodlas i en gestaltningsidé med ambitionen att tillvarata och tillföra kvalitéer. Arkitektbyrå som arbetar med diskussion och samtal, skisser, workshops, designdialoger. Modeller, illustrationer, visualiseringar och beskrivningar är viktiga verktyg för att bearbeta och presentera gestaltningen i ett tidigt skede.

Våra tjänster, i urval utredningar, designdialog, workshops, skisser, programhandlingar, förslagshandlingar, visualiseringar, illustrationer, säljmaterial, rumsbeskrivning

Arkitektbyrå som erbjuder tjänster inom bygglov och myndighetsärenden arkitekt villa.

Projektet övergår i ett mer formellt skede med handläggning och samordning med ex. kommun och bygglovshandläggare kring projektets förutsättningar och utformning. Fackmannamässiga ritningar tas fram inför ett bygglovsärende. Ärendet kan även innefatta rivningslov och bygganmälan beroende av projektets art. Samordning sker vid behov mot berörda teknikkonsulter och sakkunniga ex. certifierad inom tillgänglighet.

Att anlita arkitekt

Efter en första inledande kontakt mer er som beställare önskar vi gärna att få ta del av underlag som ni har tillgång till. Det kan exempelvis vara befintliga kartor, ritningar, skisser . Det kan vara referensprojekt och inspirationsbilder som ni vill dela med er av och som ni anser är viktiga för ert projekt.

Därefter bokar vi gärna in ett möte för att diskutera ert projekt lite mer och för att få en bättre bild av vad det är ni önskar.  Vi ses gärna på plats för att få en känsla för platsens förutsättningar. Alternativt på kontoret eller någon lämplig digital plattform.

När vi fått utförlig & tillräcklig information kring ert projekt och dess förutsättningar så skriver vi ihop en offert till er. Offerten redovisar bland annat omfattningen av projektet och utförandet av arkitektarbetet.

Om ni tycker offerten ser ok ut så återkommer vi med en uppdragsbekräftelse till er.

Sen kan vi börja skissa.

Vi tar nu fram ett första skissunderlag till er som kund och beställare. Skisserna bygger på den diskussion och det vi gemensamt har kommit fram till ska vara grundläggande för projektets utformning. Initiala skisser kan vara rätt så konceptuella för att sedan efter samordning och avstämning bli mer konkreta och detaljerade allt eftersom projektet fortlöper.

Vanligtvis krävs en eller flera omarbetningar av ritningarna efter kundens synpunkter och i samband med detta är ett eller flera avstämningsmöten klokt att ha för att binda ihop projektet i sin slutliga form.

Vi värdesätter en god kommunikation och ser avstämning som viktigt under ett projekts gång.

Vi färdigställer ritningsunderlaget och ser till att det är utfört på ett fackmannamässigt vis.

Vi hjälper dig gärna att handlägga och söka bygglov alternativt bygganmälan.

Vi sköter dialogen och följer upp frågor från kommunens sida så att du slutligen kan få ett startbesked.

Vi bistår er gärna i valet av byggare & entreprenör/er. Vi hjälper dig att utvärdera anbud.

Vi tar även fram om önskemål finns mer detaljerade ritningar i form av förfrågningsunderlag och bygghandlingar som underlättar att prissätta samt utföra byggnadsarbeten.

Vi bistår er gärna även under själva byggarbetet. Vi samordnar vid behov med entreprenörer och följer upp byggarbeten och utförande på plats.

I vår roll som kontrollansvarig (KA) så följer vi även projektet under byggskedet med fokus på att säkerställa kvalite i byggprojektet.

Se mer info om den kontrollansvariges uppgift under fliken Kontrollansvarig.

När ni färdigställt ert projekt så håller vi gärna kontakten med er och finns tillgängliga om ni behöver ytterligare råd eller hjälp vid kommande byggnationer.

 

Bygglov, Arkitekt Norrköping, Arkitekt Östergötland, Arkitekt Stockholm, Anlita akitekt, Arkitektbyrå