Om Lars Daniel Arkitektur

Relationsbyggande arkitektur

Lars Daniel Arkitektur AB är det småskaliga kontoret som erbjuder en enkel och flexibel relation till sina kunder. Ansvar och lyhördhet gentemot beställare och brukare. Kunskap och kreativitet att föreslå nya kvalitativa lösningar och ideér under projektets alla faser.

Ambitionen är att i varje projekt skapa ett vackert avtryck som tillför ett mervärde till verkligheten. Att ödmjukt renodla och förädla kvalité och identitet i ett projekt, förstärka och förtydliga goda karaktärsdrag.

Arkitektur som tar hänsyn till form, funktion, ekonomi och hållbarhet som en helhet är grundtanken.

Inriktning

Kontoret åtar sig uppdrag av varierad karaktär och arbetar i ett projekts samtliga skeden från idé till färdigställande.

Kontoret har kompetens inom bland annat: 

  • Skiss & utredningsuppdrag, bygglov, förfrågningsunderlag & bygghandlingar
  • Nybyggnader, om- och tillbyggnader, hyresgästanpassningar & inredning
  • Bostäder, kontor, handel, skola, industri
  • Projekt & projekteringsledning
  • Kontrollansvarig, behörighetsnivå K
  • BAS-P,  byggarbetsmiljösamordnare

Våra beställare är i dagsläget byggbolag, fastighetsbolag, privata företag och privatpersoner.  

Kontakta gärna kontoret och diskutera en idé, en vision eller ett projekt.

Mer Om Arkitekt Kontoret

Vi baserar anbud och offerter på ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultupphandling)
Prissättning baseras på de riktlinjer för timarvoden som Sveriges Arkitekter rekommenderar.

Verksamheten har bedrivits sen 2010.
Medlem av Sveriges Arkitekter, arkitekt sar/msa

  • Bas-P
  • Kontrollansvarig nivå K (Certifierad via Rise)

Mål:
En formstark och hållbar arkitektur.

Metod:
Omsorg och eftertanke i ett projekts alla skeden.

Fokus: 
Materialval / ljusföring / detaljer / rumslighet / funktion / platsens förutsättningar / läsbarhet / tydlighet.

Hållbar utveckling bör innefatta ett helhetstänk oavsett fas i ett projekt, nybyggnad likväl som om-och tillbyggnad eller restaurering. En medvetenhet om materialval och möjligt återbruk, förnyade funktioner av rum som ger nytt värde. Helhetstänk med en historisk, social, ekonomisk och miljömässig medvetenhet.