Vad är Bygglov?

Bygglov är ett nödvändigt tillstånd som du ansöker om när du planerar att bygga nytt, genomföra ombyggnationer, utbyggnader eller förändringar på en befintlig byggnad.

Denna process regleras av plan- och bygglagen, där varje kommun är föreskriven att ha en dedikerad byggnadsnämnd. Det är till denna nämnd du riktar din ansökan, i förhoppningen att den kommer att godkännas av bygglovshandläggaren.

Anledningen till att bygglov krävs ligger i kommunens monopol på planverksamheten, vilket innebär att de reglerar användningen av mark- och vattenområden. Informationen om planering finns tillgänglig på kommunens kontor eller deras webbplats.

 

 • Översiktsplanen: En övergripande plan som omfattar hela kommunen och fastställer riktlinjer på lång sikt. Den fungerar som kommunens verktyg för att styra mark- och vattenanvändning samt utveckling av bebyggelse.
 • Detaljplanen: Reglerar områden med tätbebyggelse och enskilda byggnader som kan påverka omgivningen. Till skillnad från översiktsplanen är detaljplanen bindande tills den ändras.
 • Områdesbestämmelser: Utfärdas för specifika områden som saknar detaljplaner. Dessa bestämmelser används för att exempelvis begränsa byggaktiviteter eller skydda befintlig bebyggelse.

 

bygglov

I vilka fall behöver man ansöka om bygglov?

När det gäller ditt specifika byggprojekt är slutgiltigt beslut alltid i händerna på byggnadsnämnden. Här ger vi en översikt över vanliga byggplaner och deras krav. Ibland krävs ytterligare tillstånd, som marklov för höjdändringar över +/- 0,5 meter eller rivningslov för byggnader som tidigare krävt bygglov.

Anmälningspliktiga åtgärder måste rapporteras skriftligt till byggnadsnämnden innan påbörjad. Glöm inte möjligheten till Rot-avdrag för reparation, underhåll och tillbyggnad – en förmån i många fall.

Balkong

Bygglov krävs för balkonger eftersom de förändrar fasaden och påverkar grannarnas boendemiljö. Undantag finns för mindre tillbyggnader med balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdelar. Om balkongen placeras längre än 4,5 meter från fastighetsgränsen krävs inte bygglov, men en anmälan behövs om åtgärden påverkar byggnadens bärande delar.

Attefallshus

På tomter med en- eller tvåbostadshus kan du uppföra ett attefallshus utan bygglov, men du måste göra en anmälan och vänta på startbesked. Attefallshuset kan vara upp till 25 kvadratmeter stort med en taknockshöjd på högst 4 meter. Det måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (godkännande från berörda grannar krävs om det är närmare) och inte närmare än 30 meter från en järnväg.

Brygga

Bygglov behövs inte för att bygga en brygga, men strandskyddsdispens krävs.

Garage

Garage kräver oftast bygglov, om de inte räknas som attefallshus.

Friggebod

En friggebod (max 15 kvadratmeter) på tomt med en- eller tvåbostadshus kräver varken bygglov eller anmälan, förutsatt att den är minst 4,5 meter från tomtgränsen och övriga krav uppfylls.

Terrass

Att konstruera en terrass kan i vissa fall kräva bygglov. För trädäck i marknivå behövs oftast inget bygglov, medan en terrass som är en till- eller nybyggnad och höjer sig över marken kan kräva bygglov.

Carport

Om carporten uppfyller villkoren för friggebod eller attefallshus behövs inget bygglov. I annat fall krävs ansökan om bygglov.

Pergola

Normalt sett krävs inte bygglov för pergolor.

Staket och plank

Bygglov krävs inte för staket, men det krävs för plank. Gränserna kan variera, men de flesta kommuner räknar plank över 1,2 meter i höjd som krävande bygglov.

Pool

Bygglov krävs oftast inte för pooler, förutsatt att de inte omgärdas av plank eller mur eller byggs in i en altan. Om markens höjdläge ändras med mer än 0,5 meter krävs marklov vid schaktning.

Växthus

Beroende på storlek kan bygglov krävas för växthus. Mindre än 15 kvadratmeter kan räknas som friggebod, medan större (upp till 24 kvadratmeter) kan räknas som attefallshus med startbesked från kommunen. Vid redan befintligt attefallshus krävs ansökan om bygglov för växthuset.

Uterum

Fristående, inglasade uterum kan kräva bygglov om de inte ryms inom friggebodens eller attefallshusens ramar. Inglasade uterum mot fasad räknas som tillbyggnad och kräver bygglov om de är över 15 kvadratmeter, högre än bostadens nock och närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Giltighetstiden för ett bygglov

Giltighetstiden för ett beviljat bygglov är två år från startbeskedet för att påbörja projektet, och själva projektet ska vara slutfört inom fem år. Innan du investerar i ritningar kan du ansöka om förhandsbesked från byggnadsnämnden för att pröva lämpligheten av platsen för åtgärden.

Ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år och skyddar mot avslag på bygglovansökan under den perioden. Vid tillfälliga verksamheter kan du ansöka om ett tidsbegränsat bygglov, som initialt gäller upp till 10 år och kan förlängas en gång med 5 år, totalt 15 år. Efter att det tidsbegränsade bygglovet har upphört måste marken återställas.

bygglov

Bygglov Processen

 • Dubbelkolla med byggnadsnämnden om bygglov behövs.
 • Skicka in ansökan med:
  • Ansökningsblankett för anmälan och bygglov (finns på kommunens webbplats eller kontor).
  • Situationsplan i skala 1:400 med tomtgräns och markerad byggnad/tillbyggnad.
  • Bygglovsritningar i skala 1:100 med fastighetsbeteckning, skala, datum och åtgärdens omfattning. Vissa projekt kräver detaljritningar.
 • Byggnadsnämnden gör första granskningen och meddelar mottagningsbevis och beslutstid.
 • Byggnadsnämnden prövar ansökan, inklusive ändamålets lämplighet, utseendet, överensstämmelse med detaljplan och områdesbestämmelser.
 • Vid beviljat bygglov kallas du vanligtvis till ett tekniskt samråd för att diskutera planering och granska ansökningshandlingar.
 • Efter samrådet erhåller du startbesked och kan påbörja bygget.
 • Byggnadsnämnden genomför minst ett arbetsplatsbesök.
 • Slutsamråd hålls av byggnadsnämnden.
 • Slutbesked utfärdas när alla krav är uppfyllda, och det byggda/förändrade får användas.
073 511 64 89 Mejla oss

Att Bygga Utan Bygglov

Vad kan hända?

Att bygga utan bygglov kan få konsekvenser vid försäljning eller köp. En byggnad som kräver bygglov men uppförs utan det kallas svartbygge. Kommunen kan ta ut en byggsanktionsavgift om ett sådant bygge upptäcks, och om byggnaden återställs tas ingen avgift ut. Det går att söka bygglov i efterhand, men det medför risken för avslag.

Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år. Efter detta kan kommunen inte kräva återställning, men de kan vägra bygglov för nya åtgärder innan de olovliga är återställda. Detta kan skapa problem för köpare som vill genomföra nya byggnationer på en fastighet med tidigare olovliga åtgärder.

För strandskydd finns ingen tidsgräns, så kommunen kan agera när som helst mot olovliga åtgärder.

Vid försäljning är det viktigt att informera köparen om eventuellt saknade bygglov, annars kan köparen driva igenom avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Säljaren kan även riskera att betala byggsanktionsavgift i efterhand, när den nya ägaren har tillträtt.

Säljare bör fylla i en frågelista där de informerar om bygglov för ny-, till- eller ombyggnader på fastigheten. Om bygglovsstatusen är oklar bör säljaren ta reda på det innan försäljning för att lämna korrekta uppgifter till köparen. Om ingen information ges måste köparen själv undersöka om nödvändiga bygglov finns.