Arkitektur & projektledning

Tjänster i urval

Kontoret åtar sig rollen som projektledare och arkitekt från ide till återbruk, i ett projektets samtliga faser enligt nedan, med ett urval av redovisade tjänster.

Att anlita arkitekt

Identifiera projektets omfattning och förtydliga förutsättningarna. Offerter, anbud, upprätta budget kalkyl och kostnadsberäkning.

Konkretisera faser, delmoment och tider.


Tjänster i urval:

 • Rådgivning och vägledning
 • Kalkyl och kostnadsberäkning
 • Tid och resursplanering

Platsens historia, karaktär och kvaliteér utvärderas. Projektets karaktärsdrag renodlas i en gestaltningsidé med ambitionen att tillvarata och tillföra kvaliteér. Diskussion och samtal, skisser, workshops, designdialoger. Modeller, illustrationer, visualiseringar och beskrivningar är viktiga verktyg för att bearbeta och presentera gestaltningen i ett tidigt skede.

Tjänster i urval:

 • Utredningar
 • Designdialog
 • Workshops
 • Skisser
 • Programhandlingar
 • Förslagshandlingar
 • Visualiseringar
 • Illustrationer
 • Säljmaterial
 • Rumsbeskrivning

Projektet övergår i ett mer formellt skede med handläggning och samordning med ex. kommun och bygglovshandläggare kring projektets förutsättningar och utformning. Fackmannamässiga ritningar tas fram inför ett bygglovsärende. Ärendet kan även innefatta rivningslov och bygganmälan beroende av projektets art. Samordning sker vid behov mot berörda teknikkonsulter och sakkunniga ex. certifierad inom tillgänglighet.


Tjänster i urval:

 • Handläggning och samordning
 • Uppföljning mot kommun etc.
 • Samordning sakkunniga
 • Samordning teknikkonsulter
 • Ritningsunderlag för anmälan

Projektet blir mer och mer konkret och detaljerat under projekteringsfasen. Byggmetod och utförande utreds och fastställs. Byggdelar, material, ytskikt och produkter redovisas. Ritningar och beskrivningar ges en ökad detaljeringsnivå. Som projekteringsledare samordnas teknikkonsulter och projektspecifika frågor utreds från övergripande nivå ner till detaljnivå. Handläggning och uppföljning av tid samt ekonomi i projektet. Val av entreprenadform och anlitande av byggare utreds.


Tjänster i urval:

 • Projektering
 • Projekteringsledning
 • Cad samordning
 • Granskning
 • Bas-P

Projekteringen mynnar ut i ett förfrågningsunderlag. Ritningar, beskrivningar samt administrativa föreskrifter tas fram som underlag till entreprenör för prissättning, planering och genomförande.

Tjänster i urval:

 • Förfrågningsunderlag Arkitekt
 • Samordning och granskning övriga discipliners FU
 • Delge underlag till entreprenör

Upphandling av entreprenörer. Utvärdering av inkomna anbud.
Samordning och uppföljning med entreprenörer.

Tjänster i urval:

 • Samordning 
 • Utvärdering & rådgivning 
 • Uppföljning

Ritningar förtydligas vid behov och ges ny status som bygghandling.
Eventuella kompletteringar och tillägg sker i samråd med byggare.

Ritningar kompletteras med detaljerad måttsättning samt en ökad detaljeringsnivå och beskrivning av utförande.


Tjänster i urval:

 • Bygghandling
 • Samordning

Projektet övergår från papper och penna till utförande på plats.

Styrning och samordning av projektet så att utförande och kvalite uppnås i enlighet med ritningar och tänkt utförande och gestaltning. Uppföljning och styrning av tidplan och budget. Byggmöten och eventuella PM samt revideringar av bygghandlingar.


Tjänster i urval:

 • Styrning och samordning
 • Byggmöten
 • Pm

Projektet färdigställs och slutbesiktning utförs. Erforderliga dokument samlas in och eventuella relationshandlingar upprättas och delges kommunen.


Tjänster i urval:

 • Dokumentation och samordning
 • Relationshandling

Bistå vid val av produkter för kompletterande fast samt lös inredning som armaturer, möbler, textilier etc, samt konstnärlig utsmyckning.

Bistå som arkitekt för eventuella hyresgästanpassningar.


Tjänster i urval:

 • Arkitektrådgivning
 • Arkitekt hyresgästanpassningar
 • Restaurering