Kontrollansvarig i Linköping

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Om du är osäker på om du behöver anlita en kontrollansvarig eller inte bör du alltid kontakta kommunen för besked. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Lars Daniel är certifierad enligt RISE.

Byggherrens högra hand

Om åtgärden du planerar kräver lov eller anmälan måste som regel en kontrollansvarig anlitas. Den kontrollansvarige ska helst komma in så tidigt som möjligt i projektet och redan vara insatt när bygglovshandlingar eller anmälan skickas in. Man kan se den kontrollansvarige som en partner och rådgivare till byggherren under hela bygget.

Vad gör en kontrollansvarig

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta förslag till kontrollplan, ser till att kontrollerna blir utförda och gällande bestämmelser och villkor följs. Kontrollansvarig närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök samt dokumenterar sina byggplatsbesök och ger ett utlåtande till byggherre och byggnadsnämnden som underlag inför slutbeskedet.

Vad kostar en kontrollansvarig

En fingervisning är att den kontrollansvarige kostar cirka 1—2 % av byggkostnaden.

Ring oss Kontakta oss
kontrollansvarig