Om Lars Daniel Arkitektur

Relationsbyggande arkitektur

Lars Daniel Arkitektur är det småskaliga kontoret som erbjuder en enkel och flexibel relation till sina kunder. Ansvar och lyhördhet gentemot beställare och brukare. Kunskap och kreativitet att föreslå nya kvalitativa lösningar och ideér under projektets alla faser.

Ambitionen är att i varje projekt skapa ett vackert avtryck som tillför ett mervärde till verkligheten. Att ödmjukt renodla och förädla kvalité och identitet i ett projekt, förstärka och förtydliga goda karaktärsdrag.

Arkitektur som tar hänsyn till form, funktion, ekonomi och hållbarhet som en helhet är grundtanken.

Lars Daniel erbjuder varierade tjänster inom arkitekturens område och arbetar gärna i olika skeden. Metoden är erfarenhetsbaserad och intuitiv, analog & digital, abstrakt likväl som konkret.

Utöver det traditionella arkitekthantverket så inriktar sig kontoret även mot arkitekturrelaterade konstprojekt.

Inriktning

Kontoret åtar sig uppdrag av varierad karaktär inom bland annat:
Inredning – utredning – konstnärlig utsmyckning – analyser – fastighetsutveckling
– hyresgästanpassningar – offentliga miljöer – privata miljöer

Kontakta gärna kontoret och diskutera en idé, en vision eller ett projekt.

Om Kontoret

Bakgrund som konsult.

Erfarenhet från välrenommerade kontor. Kompetens inom samtliga skeden av ett projekt, från tidiga skeden och utredningar till projektering och bygghandlingar i komplexa projekt i olika skalor och skeden.

Kompetens inom olika områden som lärande, vård, handel, industri, bostäder, kontor, idrott. Med ett brett spektra av beställare som kommuner, fastighetsbolag, privatpersoner, företag, byggbolag, organisationer, föreningar och entreprenörer

Vi baserar anbud och offerter på ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultupphandling)
Prissättning baseras på de riktlinjer för timarvoden som Sveriges Arkitekter rekommenderar.

Verksamheten har bedrivits sen 2010.
Medlem av Sveriges Arkitekter, arkitekt sar/msa

  • Gerlesborgsskolan Stockholm
  • Arkitektexamen, sar/msa

  • Bas-P
  • Kontrollansvarig (under utbildning)

Mål:
En formstark och hållbar arkitektur.

Metod:
Omsorg och eftertanke i ett projekts alla skeden.

Fokus: 
Materialval / ljusföring / detaljer / rumslighet / funktion / platsens förutsättningar / läsbarhet / tydlighet.

Hållbar utveckling bör innefatta ett helhetstänk oavsett fas i ett projekt, nybyggnad likväl som om-och tillbyggnad eller restaurering. En medvetenhet om materialval och möjligt återbruk, förnyade funktioner av rum som ger nytt värde. Helhetstänk med en historisk, social, ekonomisk och miljömässig medvetenhet.

planering & ekonomi - analys & process - bygglov & myndighetsärenden - projektering & projekteringsledning - bas-p - förfrågningsunderlag - upphandling & rådgivning - bygghandling - byggnation & byggledning - färdigställande - brukande & återbrukande